2106549082 Γράμμου 31, Παπάγου arislaz@otenet.gr


 

Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας
Λαζαρίδου Α. Αριστοθέα - Χημικός Μηχανικός - Μηχανικός Ασφαλείας - Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Βιομηχανική Ασφάλεια - Παπάγου Αττική

 

Η κυρία Αριστοθέα Λαζαρίδου είναι ένας αναγνωρισμένος ειδικός στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, προσφέροντας εκτενείς υπηρεσίες που αφορούν τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε διάφορους τομείς εργασίας. Με μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που παρέχει, η κυρία Λαζαρίδου αναδεικνύεται ως η επαγγελματίας που επιδιώκει την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων και την συμμόρφωση με τη νομοθεσία όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Εκπόνηση Μελετών Ασφάλειας της Εργασίας: Η κυρία Λαζαρίδου παρέχει εξειδικευμένες μελέτες ασφάλειας της εργασίας προκειμένου να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, ενισχύοντας έτσι την προστασία των εργαζομένων.
  • Έλεγχο Συμμόρφωσης με Νομοθεσία ΥΑΕ: Η κυρία Λαζαρίδου διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι συμμορφωμένες με τη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας που ισχύει, εκπονώντας τις απαραίτητες μελέτες και αξιολογήσεις.
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR/RID): Ο τομέας της μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές για την ασφάλεια. Η κυρία Λαζαρίδου παρέχει υπηρεσίες ως σύμβουλος για την ασφαλή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ADR/RID.
  • Έλεγχο Νομικής Συμμόρφωσης σε θέματα Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας: Η πρόληψη πυρκαγιών και η πυροπροστασία είναι ζητήματα κρίσιμα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων. Η κυρία Λαζαρίδου διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι νομικά συμμορφωμένες με τις προδιαγραφές πυροπροστασίας.

Συνοψίζοντας, η κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα αποτελεί μια αξιόλογη ειδικό στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι στραμμένες προς την προστασία των εργαζομένων και την συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις ασφαλείας και υγείας στον χώρο εργασίας. Η δέσμευσή της στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ασφάλειας σε όλους τους τομείς εργασίας.